Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

10 Ιανουαρίου 2019

Tα προνομιακά επιδόματα, το αλαλούμ και ο ΟΠΕΚΑ

Μεταβιβάσθηκε από 1 Ιανουαρίου του 2019 η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα από τους Δήμους στον ΟΠΕΚΑ - Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για μια σειρά από δικαιούχους όπως άτομα με αναπηρία, επίδομα στεγαστικής συνδρομής και επίδομα ομογενών προσφύγων.
Όλες οι αιτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί έως και την 31-12-2018 στους Δήμους θα εξετασθούν από τους ΟΤΑ μέχρι και το στάδιο ολοκλήρωσης τους (πληρωμή) ή ακόμη και αν η εγκριτική απόφαση χορήγησης εκκρεμεί προς διοικητική εξέταση.

Οι Δήμοι, με επιμέλειά τους θα διαβιβάσουν/μεταφέρουν όλα τα στοιχεία των δικαιούχων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ και με την ταυτόχρονη υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως τους δικαιούχους, που μέχρι 31.3.2019 λήγει η ισχύ της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των παροχών από τον ΟΠΕΚΑ κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα από την 1-1-2019 σχετικά με την α. συνέχιση καταβολής των επιδομάτων που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής και β. αιτήσεις επιδείνωσης της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, θα πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων έχοντας μαζί τους τα εξής έγγραφα: 1. τον ΑΜΚΑ, 2. την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση πολίτη άλλου κράτους ή σε περίπτωση που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα αντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα) 3. ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς) και 4. σε περίπτωση εκπροσώπησης ανηλίκου τέκνου θα απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία καθώς και δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του αιτούντος ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής αρχής παραλαβής των αιτήσεων, αυτός δύναται να εκπροσωπηθεί μέσω τρίτου προσώπου όπως π.χ. ο γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων κλπ

Με την οριστική υποβολή της αίτησης που έχει γίνει «Αποδεκτή» δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ του αιτούντος και του αποδίδεται κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω του οποίου δύναται να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.

Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού - eRDV» της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησής του βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυχόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει ο αιτών. Με βάση τις ανωτέρω διαγνώσεις και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αιτών, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησής του συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας ή και τον ανά πάθηση προβλεπόμενο Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας. Εν συνεχεία οριστικοποιεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α. μέσω διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων.

Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας του, καθώς και για την υποχρεωτική προσκόμιση στην γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού του φακέλου σε φυσική μορφή. ε. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α, κάνοντας χρήση του κωδικού του, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν αποδέχεται το σχετικό αποτέλεσμα, άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή και στο ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Οι επιδόσεις των διαπιστωτικών πράξεων και εγγράφων α) της μη χορήγησης των προνοιακών παροχών, β) της πράξης διακοπής ή αναστολής και γ) της καταλογιστικής απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχών, αποστέλλονται και επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης στους αιτούντες από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων κοινότητας ή των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΑ. Οι διαπιστωτικές πράξεις χορήγησης των προνοιακών παροχών αποστέλλονται στους αιτούντες ταχυδρομικώς και δεν επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί η φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω επιδομάτων όπου εν προκειμένω, το αφορολόγητο ισχύει απόλυτα, διότι τέτοιους είδους επιδόματα/παροχές σε χρήμα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και συνεπώς δεν δύνανται να φορολογηθούν, όπως επίσης τα ποσά αυτά ΔΕΝ υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η προστασία των συγκεκριμένων επιδομάτων επεκτείνεται και σε οποιαδήποτε μορφή κρατήσεως ή κράτηση χαρτοσήμου, κατάσχεση, συμψηφισμό με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος σε περίπτωση εκκρεμοδικίας (εκκρεμείς δίκες) σχετικά με τη χορήγηση ή μη προνοιακών παροχών, οι δίκες συνεχίζονται από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες πριν την 1-1-2019 και στην περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης απονομής επιδόματος/οικονομικής ενίσχυσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών ενημερώνουν, αρμοδίως, τον ΟΠΕΚΑ, προκειμένου αυτός να καταβάλλει την εν λόγω παροχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Your Ad Spot

Σελίδες